வெள்ளி, டிசம்பர் 23, 2011

கலைமொழி - 2.

யோசிப்பவரின் உழைப்பால் இந்த புதிருக்கு வரவேற்பு அதிகரித்திருக்கிறது. ஆன்லைனில் உருவாக்குவதும் தீர்ப்பதும் எளிதாகியுள்ளது. இந்த கிறிஸ்துமஸ் வேளையில் அதனையொட்டிய ஒரு செய்தி இந்த புதிரில். இம்முறை கொஞ்சம் பெரிதாகவே. குறிப்பாக இதனை முன்னரே படித்திராதவர்களுக்கே இப்புதிர் சுவராசியமாக அமையும்.

வியாழன், டிசம்பர் 08, 2011

கணித குறுக்கெழுத்து

கணிதம் என்றாலும் பயப்படாமல் களத்தில் இறங்குங்குபவர்களுக்கு பாராட்டுகள்!

எனது மற்ற புதிர்களை விட இது சற்று கடினமாக அமையலாம். இலக்கங்கள் (digits), கணம் (cube), வர்க்கம், வர்க்கமூலம் square root, பகா எண் prime number, மடங்கு muptiple, அடுக்கு power, வகுபடும் divides without reminder /படாது divides with reminder இவை தெரிந்திருந்தால் போதுமானது.


பார்த்தேன், பிடிக்கலை என்றாவது எனக்கு சொன்னீர்கள் என்றால் நான் சந்தோசப்படுவேன்


குறுக்கு

1. இரண்டாமிலக்கம் மற்ற இரு இலக்கங்களின் கூட்டுத்தொகை, எண் ஒரு வர்க்கம்.

4. குறுக்கு6 x 7
6. அனைத்து இலக்கங்களும் இரட்டை, ஒரு இலக்கம் இன்னொன்றின் மடங்கு
7. இரண்டு இலக்கங்களும் மூன்றால் வகுபடும், வேறு வேறு எண்கள்
8. ஏறுவரிசையில், சீரான இடைவெளியில் அமைந்த இலக்கங்கள்
10. ஒரு இரண்டின் அடுக்கு
11. ஏழின் மடங்கு
13. குறுக்கு 4 + குறுக்கு 6
15.  இந்த எண்ணால் குறுக்கு 8 ஐ வகுத்தால் மீதி 11
17.  கடைசி இலக்கம் முதலிரண்டு இலக்கங்களின் கூட்டுத்தொகை
19. பகா எண்
20. ஒரு இலக்கம் இன்னொரு இலக்கத்தின் இரு மடங்கு, இறங்கு வரிசையில் அமைந்துள்ள இந்த இலக்கங்களின் கூட்டுத்தொகை ஒரு வர்க்கம்.

நெடுக்கு:

2. முதலிரண்டு எண்களின் பெருக்குத்தொகையே கடையிரண்டு இலக்கங்கலாலான எண்
3. கடைசி இலக்கம் முதலிரண்டு எண்களின் கூட்டுத்தொகை.
4. கடைசி இலக்கம் முதலிரண்டு எண்களின் கூட்டுத்தொகை,  பத்தொன்பதால் வகுபடும் எண்.
5. மூன்றின் மடங்குகளாலான இலக்கங்களைக் கொண்ட ஒரு பாலின்ட்ரோம் (திருப்பிப்  பார்த்தாலும் அதே எண்).
9. ஒரு பகா எண்ணின் வர்க்கம்
10. ஒரு கண எண் + குறுக்கு 11
12. ஒரு கண எண்
13. குறுக்கு 4 க்கும் நெடுக்கு 12க்கும் இடைப்பட்ட ஒரு பகா எண்
14. 88 ஆல் வகுபடும்  பாலிண்ட்ரோம்.
16 பகா எண், இலக்கங்கள் அருகருகே அமைந்துள்ளன (வித்தியாசம் ஒன்று மட்டுமே).
18. பகா எண்புதன், டிசம்பர் 07, 2011

குறுக்கெழுத்து 2 (ஆன்லைன்)

குறுக்கெழுத்து-2

This is a web based solver for Tamil crosswords that lets you directly type Tamil characters using an English keyboard. For example, for "புதிர்", type "puthir". You click on a cell to highlight the word. If a cell is part of both across and down clues, when you click again, it toggles the highlighting. Play with it and send your feedback to puthirmayamgmailcom.


குறுக்காக:
1.வால் இல்லா பெரிய குரங்கு (ஆங்)
4..புன்னகை இளவரசி
6.பொருள் மாறாமல், எழுத்து மட்டும் மாற்றம் பெற்று இருக்கும் நிலை
8..கூழாகவும் இல்லாமல், உதிரியாகவும் இல்லாமல் உள்ள நம் பாரம்பரிய உணவு
9.மாமிசம் உண்ணாதவன் என திரும்பிப் பார்த்தால் திட்டு கிறான்
11.மண விலக்குச் சொல்
12.மூழ்கிய கப்பல், மூழ்காக் காதல் ஆங்கிலத் திரைப்படம்::
13.கட்டுப்பாட்டுக்குள் வருதல்
14.எட்டுப்படி கொண்ட தானிய அளவு; மரக்கால்
15.கல்கியின் புதினம்
18.சிவன் மீதே அம்பு விட்டவன்
20.பயந்து, பதுங்கு
21.செல்பேசியை இந்தியாவில் அதிகம் விற்கும் நிறுவனம்
23.ஆரம்பக்கல்வி பாடங்களில் ஒன்று
24.இது இரண்டிற்கும் ஒருசேர ஆசை வைக்கமுடியாதாம் (2,2)
26.இவரோடு ஐவரானோம் என ராமன் சிறப்பித்தவர்
28.எண்ணினார், நினைத்தார்
29.பணியாள்
32.மிகச் சிறிய அளவு
34.ஆடையில் உள்ள ஒட்டை
36.பன்னிரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை நடக்கும் குள குளியல்
40.கஷ்டப்படு, அல்லாடு
41.வழிபாடு, பிரார்த்தனை
42.நீங்கு, தள்ளிப் போ. தூரத்திலிரு
44.வீட்டைக் காப்பது, அதை திறப்பது(3,2)
46.கானல் நீர்
47.பருப்பு, தயிர் கடையும் சமையலறை பொருள்
48.தன்னலம் போற்றுபவர்
51.சுற்றி வருதல்
52.சிறிய பணம்
53.முன்னே உள்ள அஃறினை பொருளை சுட்டிக் காட்டுதல்
54.நஞ்சு
55.குறுக்கு 18
56.பாராட்டுதல் அல்ல, கூறுதல், சொல்லுதல்

நெடுக்காக:
1.இருபொருள் பட கருத்தாடுவது
2.நில உரிமைச் சான்று
3.கண்ணாடியின் முக்கிய மூலப்பொருள்
4.சிறு ஆண் குழந்தை
5.பாணபட்டரின் நூல்
6.மூன்று பக்கமும் தினறி பேசு,மூச்சு திணறு
7.நல்ல காரியம் செய்தவன், அதிருஷ்டசாலி
8.ஒரு நாட்டின் இயற்கை வளங்களில் ___ வள ஒன்று
10.கஷ்டமில்லா நிலை, குறைவில்லா நிலை
16.குந்துமணி, சுருக்கமாக, ஆனால் எழுத்து நடையில் சரியாக
17.புதிய - வின் எதிர்ச்சொல்
19.சந்தோஷம் கொள், அக்களி
21.கனகவேல் காக்க, நொடியில் _____
22.வரி, வட்டி, ___
23.சோறு, சமைத்த உணவு (பழந்தமிழ்)
24.ஆமை வடிவம்
25.சிவனை வழிபடுவது
27.கனவு கண்டது பார்த்திபன். காண வைத்தவர் இவர்
30.அட்டாலி, மேல் தட்டு
31.வசை
32.சின்ன வயசு பொண்டாட்டி
33.சவுபாக்கிய யோகம், அதிக தனம் (2,4)
35.எல்லா, அனைத்து
37.தங்கத் தூய்மைக்கான அளவீடு
38.'சுத்திகரிக்கப்படாத’ எண்ணெய்
39.அடுக்குத்தொடரான தாய், பாட்டியாகிறாள்
42.விரகம் துன்பம் பாதி பாதி விரவி நின்ற அமைச்சன்(சங்)
43.குறும்புச் செயல்; குறும்புத்தனம்
44.சோலை
45.விதை
49.நன்றி 'தெரிவி'
50.அதிகமாகிவிடல்
Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ

செவ்வாய், டிசம்பர் 06, 2011

குறுக்கெழுத்து 2.

முன்னர் சொன்னது போல இந்த குறுக்கெழுத்துக்கள் உங்களை அதிகம் யோசிக்க வைக்காது. இந்த முறை, பெரிய குறுக்கெழுத்து என்பதாக திட்டமிட்டேன்.வார்த்தைச் செறிவு அவ்வளவாக இருக்காது எனினும்  எல்லா வார்த்தைகளிலும் 50% க்கு குறையாத எழுத்துக்கள் இரண்டு வார்த்தைகளில் அமையும்.

 குறுக்கு

1. வால் இல்லா பெரிய குரங்கு (ஆங்)::
4.புன்னகை இளவரசி::
6. பொருள் மாறாமல், எழுத்து மட்டும் மாற்றம் பெற்று இருக்கும் நிலை ::
8.கூழாகவும் இல்லாமல், உதிரியாகவும் இல்லாமல் உள்ள நம் பாரம்பரிய உணவு.
9.மாமிசம் உண்ணாதவன் என திரும்பிப் பார்த்தால் திட்டு கிறான்::
11. மண விலக்குச் சொல்::
12.மூழ்கிய கப்பல், மூழ்காக் காதல் ஆங்கிலத் திரைப்படம்::
13.கட்டுப்பாட்டுக்குள் வருதல்::
14. எட்டுப்படி கொண்ட தானிய அளவு; மரக்கால் ::
15.கல்கியின் புதினம்::
18.சிவன் மீதே அம்பு விட்டவன்
20.பயந்து, பதுங்கு::
21.செல்பேசியை இந்தியாவில் அதிகம் விற்கும் நிறுவனம்::
23.ஆரம்பக்கல்வி பாடங்களில் ஒன்று::
24. உண்பது, உதட்டின் மேலிருப்பது  ஆகிய இது இரண்டிற்கும் ஆசை வைக்கமுடியாதாம் (2,2).::
26.இவரோடு ஐவரானோம் என ராமன் சிறப்பித்தவர்
28.எண்ணினார், சிந்தித்தார், நினைத்தார்::
29.பணியாள்::
32.மிகச் சிறிய அளவு::
34.ஆடையில் உள்ள ஒட்டை::
36. பன்னிரண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை நடக்கும் குள குளியல்::
40.கஷ்டப்படு, அல்லாடு::
41. வழிபாடு, பிரார்த்தனை ::
42.நீங்கு, தள்ளிப் போ. தூரத்திலிரு::
44.வீட்டைக் காப்பது, அதை திறப்பது(3,2)::
46. கானல் நீர்
47.பருப்பு, தயிர் கடையும் சமையலறை பொருள்::
48.தன்னலம் போற்றுபவர்(2,3)::
51சுற்றி வருதல்::
52.சிறிய பணம்::
53.முன்னே உள்ள  அஃறினை பொருளை சுட்டிக் காட்டுதல்::
54.நஞ்சு ::
55. குறுக்கு 18 ::
56.கூறுதல் சொல்லுதல்,பாராட்டுதல் அல்ல, ::

நெடுக்கு
1.இருபொருள் பட கருத்தாடும் முறை ::
2.நில உரிமைச் சான்று::
3.கண்ணாடியின் முக்கிய மூலப்பொருள்::
4.சிறு ஆண் குழந்தை::
5.பாணபட்டரின் நூல்::
6.மூன்று பக்கமும் தினறி பேசு,அல்லாடு::
7. நல்ல காரியம் செய்தவன், அதிருஷ்டசாலி ::
8.ஒரு நாட்டின் இயற்கை வளங்களில் இவையும் ஒன்று::
10.கஷ்டமில்லா நிலை, குறைவில்லா நிலை::
16.குந்துமணி, சுருக்கமாக, ஆனால் எழுத்து நடையில் சரியாக::குறைந்து::
17.புதிய - வின் எதிர்ச்சொல்::
19.சந்தோஷம் கொள், அக்களி::
21.பார்க்க, காண்க:: கனகவேல் காக்க, நொடியில் _____::
22.வரி, வட்டி, ___::
23.சோறு, சமைத்த உணவு (பழந்தமிழ்)::
24.ஆமை வடிவம்
25.சிவனை வழிபடுவோர்::
27. கனவு கண்டது பார்த்திபன். காண வைத்தவர் இவர்
30.அட்டாலி, மேல் தட்டு::
31.வசை::
32.சின்ன வயசு பொண்டாட்டி, (3,3)::
33.சவுபாக்கிய யோகம், அதிக தனம்:: (2,4)
35.எல்லா, அனைத்து::
37.தங்கத் தூய்மைக்கான அளவீடு::
38.’சுத்திகரிக்கப்படாத’ எண்ணெய் ::
39.அடுக்குத்தொடரான தாய், பாட்டியாகிறாள்::
42. விரகம் துன்பம் பாதி பாதி விரவி நின்ற அமைச்சன்((::சங்))::
43. குறும்புச் செயல்; குறும்புத்தனம் ::
44.சோலை::
45.விதை::
49.நன்றி 'தெரிவி'::
50.அதிகமாகிவிடல்::

வியாழன், டிசம்பர் 01, 2011

முதல் குறுக்கெழுத்து

எப்படியும் எனது புதிரின் கேள்விகள் வாரமலர் ரகம் என்றாகிவிட்டது. எனவே இலகுவாக இருக்கவேண்டியதே எனது இலட்சியமாகிவிட்டது. அதிக வார்த்தைச்செறிவு (குறைந்த வெள்ளைக்கட்டங்களில் அதிக வார்த்தைகளை இடுவது) என இந்த புதிரை அமைத்துள்ளேன். பிழைகளை சுட்டிக்காட்டவும்.


குறுக்கு::
 
1.போதி
4. வித்தியாசமாகிறதே , திருப்பிப் பார்த்தால் தேர்ச்சி பெறுமா
6. தினசரி மாறும் எண்::
8. சட்னி, மசாலா அரைவை இயந்திரம் (ஆங்)::
10. திறமைக்கான பரிசு::
12. சிறிய கண்ணாடி குடுவை
14.கொட்டும் தன்மையுள்ள வண்டு
16.பின்னர்
18.பிரபல பின்னணி பாடகி
20.மானவர்கள் குழுவாக தங்குமிடம்
22. துயில் கொள்
24. அதிகப்படி
25. இமாசலப் பிரதேச  தலைநகர்
27.சேலையின் மேல்பகுதி

நெடுக்கு
1. பார்வதி தேவி, உமையாள்
2. பெண்ணே உன் பின்னே நோக்கின் வருவதிந்த ஈரசைச்சீரே
3. குட்டிப் பெண்
5. உறுதியான மரத்தை அதிகமாக சேமித்து வை
7. வட்டமாக சுழலும்படி நகர்த்துதல்
9. இதன் உள்ளே முத்து இருக்கும்
11.வீட்டில் வளர்க்கும் மூலிகைச் செடி
13.ஜென்மம்
15.விதை
17.கொண்டை
19. ஜார்க்கண்ட் தலைநகர்
21. நிலை; வியப்பு; பிரமிப்பு, மலைப்பு
23. ஒன்றுமில்லை
26.மே.இ.தீவு பேட்ஸ்மேனா, உலக அழகியா
பிகு1::
குறுக்கு 4, இலக்கியாவின் வலைப்பூவிலிருந்து. இனிவரும் எல்லா புதிர்களிலும் இவ்வாறு மூலம் சுட்டிக்காட்டுவது கடினமே. எனவே பிற புனைவர்கள் பெருந்தன்மையோடு மன்னிக்க. 


பிகு 2:
பிறிதொருநாளில் ஜாவா, அல்லது டப்பாக்கள் மூலம் ஆன்லைனில் தீர்க்கும் வசதி ஏற்படுத்தப்படும். 


பிகு 3:
இந்த கட்டங்களில் எழுத்துக்களை நிரப்பியது வெறும் ஐயாயிரம் வார்த்தைகளே தெரிந்த எனது மென்பொருளே. நானல்ல.

ஞாயிறு, நவம்பர் 27, 2011

வழி மொழி - புதிய புதிர் - உதாரணம், விதிகள், தீர்க்கும் முறை

இதுவும் கலைமொழி போன்றதே, ஆனால் அதைவிட எளிதாக இருக்கும். மூளைக்கு அதிகம் வேலை இல்லை. இந்தமுறையும் ஒரு உதாரணத்திற்காக சிறிய புதிரே.

வட்டமிட்ட இடத்தில் ஆரம்பித்து  பொருள் வரும் வண்ணம்,  அருகில் உள்ள கட்டங்களில் (எட்டுத்திசையின் எந்தத் திசையாகவும் இருக்கலாம். சதுரங்கத்தில் இராஜா நகர்வது போல) ஒவ்வொரு கட்டமாக பயணம் செய்துகொண்டே போனால் மறைந்த்துள்ள செய்தியைக் காண முடியும்.  எழுத்து உள்ள  கட்டங்களில் மட்டும் பயணம் செய்யவும்.  (வட்டத்திலிருந்து நீங்கள் சென்ற வழியிலுள்ள எழுத்துக்கள் தான் அந்த செய்தி)

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள பெட்டிகள் அடுத்த வார்த்தையின் நீளத்தை அறிந்துகொள்ள உதவும். தட்டச்சு செய்யவும் உதவும்.


இது ஒரு எளிய புதிரே. இதற்கு தீர்வுகாண சொல்லிக்கொடுக்க வேண்டியதில்லை. இருப்பினும் சொல்கிறேன்.

1. ஒருவேளை நீங்கள் செல்லும் பாதையில் முன்னேற முடியவில்லை என்றால், அருகாமையில் குறைவான கட்டங்கள் உள்ள ஏதேனும் ஒரு எழுத்திலிருந்து வார்த்தைகள் புலப்படுகின்றனவா எனக் கவனியுங்கள். பெரும்பாலும் நான்கு மூலைகள், ஏற்கனவே வந்த பாதையின் ஓரங்கள் இதற்கு சரியான தேர்வாக இருக்கும்.

2. அ, ஆ போன்ற உயிரெழுத்துக்களின் அருகில் இன்னொரு உயிரெழுத்து வராது. அதே போல க், த் போன்ற மெய்யெழுத்துக்களின் அருகிலும் இன்னொரு மெய்யெழுத்து பொதுவாக வராது.

3. பென்சில் கொண்டு பாதை வரைவதே எளிதான தீர்க்கும் முறை. இந்த படத்தை உங்கள் கணிணியில் இறக்கம் செய்துகொண்டு MS paint அல்லது photoshop போன்ற மென்பொருள்களைக் கொண்டும் நீங்கள் பாதை வரையலாம். இது காகிதங்களை மிச்சப்படுத்த அல்லது பிரிண்டர் இல்லாதவர்களுக்கு எளிதாக இருக்கும்.

திங்கள், நவம்பர் 21, 2011

கலை மொழி - விதிகள் - உதாரணம் / எடுத்துக்காட்டு

இது ஒரு நெடுக்கு வாட்டில் கலைந்துள்ள பழமொழி அல்லது ஒரு சிறிய பத்தி (பாரா). இதில் கலைந்துள்ள வார்த்தைகளை   சரியாக அமைக்க முயற்சி செய்து பாருங்கள்.  பிரிண்ட் செய்பவர்களுக்கு வசதியாக படம். படத்தைச் சொடுக்கினால் பெரிய அளவில் வரும். ஆன்லைனில் தீர்க்க விரும்புபவர்கள் கீழே உள்ள வெள்ளை பெட்டிகளில் தட்டச்சு செய்யவும். (தமிழ் தட்டச்சு உதவி)

கறுப்புக் கட்டங்கள் வார்த்தைகளுக்கு இடையே உள்ள இடைவெளியை குறிக்கிறது. கறுப்புக் கட்டம் வந்தால் மட்டுமே ஒரு வார்த்தை முடிந்ததாக அர்த்தம். எனவே ஒவ்வொரு வரியின் கடைசியிலுள்ள வார்த்தைகள் அடுத்த வரியிலும் தொடரலாம்.தீர்ப்பதற்கான எளிய வழிமுறைகள் சில

1. மிகச் சில கட்டங்களை உடைய நெடுக்குக் கட்டங்களை (column) முதலில் தீர்க்க முயலுங்கள்

2. சில எழுத்துக்கள் மொழி முதலாய் வராது. மெய்யெழுத்துக்கள், னே, ழோ, றி  போன்றவை. எனவே வார்த்தையின் முதல் எழுத்தாய் அமைய வேண்டியவற்றில் இவற்றை ஒதுக்கலாம்.


3. பொருத்திய எழுத்துக்களை பென்சிலால் அடித்தோ, நிழலிட்டோ குறித்துக் கொண்டால், தீர்ப்பது எளிதாக இருக்கும். (ஆன் லைனில் அது கஷ்டம்.)


இது ஒரு உதாரணமே. எனவே சற்று எளிதாகவே இருக்கும்.


பி.கு.

இதே போன்ற புதிர் ஒன்றை (குறள் வளை) பூங்கோதை அவர்களின் வலைப்பூவில் காணலாம். பூங்கோதை பல புதிய தமிழ் புதிர்களை வடிவமைக்கிறார்கள். குறள் வளை எனக்கு மிகவும் கடினமாகத் தோன்றினாலும், பலர் அதற்கான விடையைக் கண்டறிந்தார்கள். எனக்கு அது சற்று ஏமாற்றமாக இருந்தது. அதே போன்ற புதிர் , கொஞ்சம் எளிமையாக.

ஞாயிறு, அக்டோபர் 30, 2011

யுரேகா, யுரேகா.தமிழ் குறுக்கெழுத்து இதோ.

தீபாவளிக்கு முன் தினம் எனது "யுரேகா" கணத்தை அனுபவித்தேன். எனக்கு இன்னும் எனது முதல் "program" பசுமையாக நினைவில் இருக்கிறது. சுமார் 12 வ்ருடங்கள் கழித்தும் அதே போன்ற பின்னிரவு. அதே லப்-டப் கணங்கள். அதே தூக்கமில்லா மகிழ்ச்சித் தருணம்.


தமிழில் அருமையாக குறுக்கெழுத்துக்கள் அமைகின்றன.கீழிருக்கும் படங்கள் நான் செய்த சில குறுக்கெழுத்துக் கட்டங்களின் மாதிரி. (எழுத்துக்களை இன்னும் உள்ளே எழுதும் வித்தை கற்கவில்லை. யுனிக்கோடு, இபிஎஸ் என ஏகப்பட்ட தொல்லை)

மார்கழி முதல் (இனிமே தமிழ் நிறைய பேசனும், எழுதனும்.) இந்த வலைப்பூவில் வாரம் ஒரு தமிழ் குறுக்கெழுத்து    புதிதாக பதியலாம் என உள்ளேன்.

 இந்நாள் வரை வெறும் 30 - 40 எழுத்துக்களைக் கொண்ட மொழிகளிலேயே crossword அமையும் என நினைத்திருந்தேன். நான் ஆங்கில குறுக்கெழுத்துக்கள் வடிவமைக்கும் மென்பொருளை ஏற்கனவே வடிவமைத்திருக்கிறேன்.அது எவ்வளவு எளிது என்றால், அன்றிரவு எனது மனம் துள்ளவில்லை. எனது "Coded -Corssword  shareware"  download செய்தீர்களானால், ஆங்கில புதிர்களை பார்க்கலாம்.


ஆனால், இப்படி, ஒரு "symmetrical" வடிவிலான குறுக்கெழுத்து தமிழில் பார்ப்பது இதுவே முதல் முறை (எனக்கு, உங்களுக்கும் என நினைக்கிறேன்)

. வெறும் 10,000 சொற்கள் மட்டுமே உள்ள ஒரு பட்டியல் கொண்டு குறுக்கெழுத்து வடிவமைத்து விட்டேன். ஆனால் சொற்கள் பல நமது வழக்கத்தில் இல்லாத சொற்களாக இருக்கின்றன. அதை நினைக்கும் போதுதான் கவலையாக இருக்கிறது. ஒருவேளை இந்த குறுக்கெழுத்து  மூலம் இச்சொற்கள் மீண்டும் கவனிக்கப்படுமோ?

வாரமலர் மட்டுமே நான் குறுக்கெழுத்து பார்த்த பத்திரிகை. (குமுதத்தில் எப்போதாவது. யாரந்த GSS?). வேறு ஏதேனும் பத்திரிகைகளில் குறுக்கெழுத்து வருகிறதா என தெரியவில்லை. தெரிந்தவர்கள் பின்னூட்டத்தில் குறிப்பிடவும்.


சில வழக்கொழிந்த சொற்கள் உங்கள் பார்வைக்கு

ஈம்
தாழிசை
விறிசு

பூநெய்
குசினி
காசினி

சாகாடு
சுருளை

உலாவி-இது வழக்கில் அதிகம் பிரபலமாகாத அன்மைக் காலத்திய சொல்
உமாமி
கதிரை
வானோடி

நல்கை
அடுவல்
அங்கக
அவகாசிஇந்த சொற்களில் 4க்கு மேல் உங்களில் யாருக்காவது தெரிந்தால் பின்னூட்டமிடுங்கள். சரியா என்று பார்க்கலாம்.


செவ்வாய், அக்டோபர் 11, 2011

குறுக்கெழுத்து மென்பொருள் வடிவமைப்பதில் உள்ள சிக்கல்கள்

குறுக்கெழுத்து புதிர்களை தமிழில வடிவமக்க முயற்சி செய்துகொண்டிறுக்கிறறேன். இம் முயற்சி கடினமாகவே உள்ளது. அதற்கான காரணங்களை பட்டியலிட்டிருக்கிறேன்.

  1. தமிழ் சொற் பட்டியல்::  ஒரு குறுக்கெழுத்து மென்பொருள் எழுத வேண்டும் என்றால், அதற்கு ஒரு சொற்தொகுப்பு வேண்டும். தமிழ் விக்சனரியில் உள்ள சொற்கள் நடைமுறை தமிழில் இருந்து பெரும்பாலும் மாறுபட்டிருக்கிறது. - இதன் தீர்வாக விக்சனரி அமைந்துள்ளது.
  2. தமிழ் விசை பலகை. இப்பொழுதுதான் தமிழில் "டைப்"  செய்வது எவ்வளவு கடினம் என்பது தெரிகிறது. இதற்கு இ-கலப்பை மென்பொருள்ஒரு சிறந்த தீர்வாக அமைந்துள்ளது.  
  3. யுனிகோடு :  யுனிகோடு / கனிணி எழுத்துக்களுக்கும் தமிழ் எழுத்துக்களுக்கும் ஒரு "mapping" செய்துகொள்ள வேண்டி உள்ளது. இதை நானே எழுதிக்கொண்டேன். 
  4. குறுக்குக் கட்டங்களில் எழுத்துக்கள் இபிஎஸ் வடிவிலேயே இதுவரை எனது புதிர்களை வடிவமைத்திருக்கிறேன். இந்த இபிஎஸ் யுனிகோடு வடிவை ஆதரிப்பதில்லை. TSCII அல்லது பாமினி ஃபான்ட் கொண்டு இப்பிரச்சினைய தீர்க்க முயலவேண்டும். ஆனால் அது அவ்வளவு எளிதல்ல.இபிஎஸ் ASCII யிலேயே, சிறப்பு எழுத்துக்களை ஒரு கோர்வயில் (string) பயன்படுத்த அனுமதிப்பதில்லை.  எனவே. இப்போதைக்கு கேள்வி எண்கள் மட்டுமே குறுக்குக் கட்டங்களில். விடைகள், சொற்பட்டியலாக என்று சமரசம் செய்துகொண்ட்ட்விட்டேன்.
  5. கேள்விகள்: கேள்வி கேட்பது எளிது போல் தான் தோன்றியது இலக்கியாவின் வலைப்பூவைக் கானும் வரை. அருமையாக வடிவமைக்கிறார் அவரது குறுக்கெழுத்துக் கேள்விகளை. நான் ஒரு வாரமாக மாரடித்து தூக்கம் கெட்டு எழுதிய 1400  கேள்விகள் இப்பொழுது என்னைக் கேலியாக பார்க்கின்றன. பன்றி பல குட்டி என்று.