செவ்வாய், பிப்ரவரி 21, 2012

குட்டிக் குறுக்கெழுத்து

குட்டி

This is a web based solver for Tamil crosswords that lets you directly type Tamil characters using an English keyboard. For example, for "புதிர்", type "puthir". You click on a cell to highlight the word. If a cell is part of both across and down clues, when you click again, it toggles the highlighting. Play with it and send your feedback to puthirmayamgmailcom.


குறுக்காக:
1.மண், அழுக்கு நீர்
4.வாசல் அடைத்த பலகை கலைத்த தகுதி
6.பெரிய செடி
7.புதிரில் பாதி உங்களுக்குப் பிடிக்காதே
8.இவன் ஓடினால் கையில் தாங்குவார்கள், சும்மா நின்றால் பார்க்க மாட்டார்கள்
10.துள்ளி ஓடும் ஓடையின் ஒரம் ஒற்றை மழைநீர்
11.பூமி, வையகம், நிலம்
13.சில்லறை, உடைந்த துண்டு
15.ராஜேஷ்குமாருக்குப் பிடித்த நகைச்சுவை நடிகர்
17.பர்பி சின்னதுதான், ஆனா ருசி ஒட்டிக்கொள்ளும்
19.சடைச்சி கையோடு வந்த தலைமுடி
20.முயலை விட்டுட்டு இவனைத் தாக்கச்சொல்கிறது இரண்டு

நெடுக்காக:
2.மலையாளியின் கலை அங்கத களிம்பு செய்வதில் தெரியும்
3.களவாடியவள்
4.அதில்லாமல் முதல் முதல் ரவி வரைந்ததே சிறப்பு
5.உடும்பின் தலை மாற்றிய சொந்தம்
9.சிறு கோட்டைக்கா வல்லிய அரண்?
10.தனியே விடாது கூட வந்த பெண்
12.விரிந்து பரந்த, பெரிய
13.சாறு விட்டது
14.கடாபி நாட்டு உப்பிலி யார் நடுவே உலைத்துப்பார்
16.அன்பில்லா அவள் சுற்றிக் காட்டும் சிலை கனவே
18.வயிற்றில் வளரும் உறுப்பு
Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ

1 கருத்து: