செவ்வாய், பிப்ரவரி 21, 2012

வழிமொழி

மக்களே, கலைமொழியை விட எளிமையாக உள்ள புதிரே வழிமொழி. வட்டமிட்ட எழுத்தில் ஆரம்பித்து, எட்டுத் திக்குகளில் ஏதேனும் ஒன்றில் பயணித்து அனைத்து எழுத்துள்ள கட்டங்களையும் தொட்டு வந்தால் ஒரு சொற்றொடர்/பத்தி பதிலாக வரும். எளிதாக உள்ள இதை இன்னும் எளிதாக்க கீழே கட்டங்கள் கொடுத்துள்ளேன், அதை வைத்து அடுத்த வார்த்தை என்ன அளவு என்று அறிந்துகொள்ளலாம். அதிலேயே தட்டச்சும் செய்யலாம்.


குட்டிக் குறுக்கெழுத்து

குட்டி

This is a web based solver for Tamil crosswords that lets you directly type Tamil characters using an English keyboard. For example, for "புதிர்", type "puthir". You click on a cell to highlight the word. If a cell is part of both across and down clues, when you click again, it toggles the highlighting. Play with it and send your feedback to puthirmayamgmailcom.


குறுக்காக:
1.மண், அழுக்கு நீர்
4.வாசல் அடைத்த பலகை கலைத்த தகுதி
6.பெரிய செடி
7.புதிரில் பாதி உங்களுக்குப் பிடிக்காதே
8.இவன் ஓடினால் கையில் தாங்குவார்கள், சும்மா நின்றால் பார்க்க மாட்டார்கள்
10.துள்ளி ஓடும் ஓடையின் ஒரம் ஒற்றை மழைநீர்
11.பூமி, வையகம், நிலம்
13.சில்லறை, உடைந்த துண்டு
15.ராஜேஷ்குமாருக்குப் பிடித்த நகைச்சுவை நடிகர்
17.பர்பி சின்னதுதான், ஆனா ருசி ஒட்டிக்கொள்ளும்
19.சடைச்சி கையோடு வந்த தலைமுடி
20.முயலை விட்டுட்டு இவனைத் தாக்கச்சொல்கிறது இரண்டு

நெடுக்காக:
2.மலையாளியின் கலை அங்கத களிம்பு செய்வதில் தெரியும்
3.களவாடியவள்
4.அதில்லாமல் முதல் முதல் ரவி வரைந்ததே சிறப்பு
5.உடும்பின் தலை மாற்றிய சொந்தம்
9.சிறு கோட்டைக்கா வல்லிய அரண்?
10.தனியே விடாது கூட வந்த பெண்
12.விரிந்து பரந்த, பெரிய
13.சாறு விட்டது
14.கடாபி நாட்டு உப்பிலி யார் நடுவே உலைத்துப்பார்
16.அன்பில்லா அவள் சுற்றிக் காட்டும் சிலை கனவே
18.வயிற்றில் வளரும் உறுப்பு
Transliteration scheme:
உயிர்a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய்k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி)ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம்H : ஃ

வியாழன், பிப்ரவரி 09, 2012

சொல்லாங்குழி - மூன்றெழுத்து

சொல்லாங்குழியை தமிழ் கூறும் நல்லுலகிற்கு முதன் முதல் அறிமுகப்படுத்தியது பூங்கோதை. அவரது தளத்தில் சொல்லாங்குழி விதிகளை பார்த்துக்கொள்ளுங்கள்.
விதிகள்::

மறைந்துள்ள வார்த்தையை நீங்கள் கண்டுபிடிக்கவேண்டும். அதற்காக சில குறிப்புகளை கேள்விவார்த்தை/அதன் எழுத்துக்களின் இடத்தை பொறுத்து பூ/காய்/கனி என குறிப்புகள் தரப்படும்.

உயிர் ( ஃ உள்ளாக) – ஒரு வருக்கம், ஒவ்வொரு உயிர்மெய் வரிசையும் ஒரு வருக்கம்.
க வருக்கம் என்பதை க” என்று சுருக்கமாக இனி எழுதுவோம்.

க” – க,கா,கி,கீ,கு,கூ,கெ,கே,கை,கொ,கோ,கௌ,க்
அ” – அ,ஆ,இ,ஈ,உ,ஊ,எ,ஏ,ஐ,ஒ,ஓ,ஔ,ஃ
ன” – ன,னா,னி,னீ,னு,னூ,னெ,னே,னை,னொ,னோ,னௌ,ன்

கனி – சரியான எழுத்து சரியான இடத்தில் வந்தால்.
காய் – வருக்கத்தில் வேறு எந்த எழுத்தாவது (சரியான எழுத்து தவிர) சரியான இடத்தில் வந்தால் .
பூ – வருக்கத்தில் (சரியான எழுத்து உட்பட) எந்த எழுத்தாவது தவறான இடத்தில் வந்தால்.

இந்த குறிப்புகளைக்கொண்டு எந்த வார்த்தை மறைந்துள்ளது எனக்கண்டுபிடியுங்கள். (மாஸ்டர் மைன்ட் போல)

(என் வலைப்பூவில் உள்ள புதிர்கள் உயிர், மெய், உயிர்மெய் சேர்த்த தூய தமிழ் எழுத்துகள் உடையவை மட்டுமே. வடமொழி எழுத்துகள் இல்லை.)

புதிர்-1.
பதர்:: கனி - -
ஈரம்:: கனி காய் -

புதிர்-2.
தவிர் : - காய் -
ஆகும்: - காய் காய் -

புதிர்-3
மலடு : கனி - பூ
சாமம் : - காய் -

புதிர்-4
ஆயர் : பூ
கவிழ் : கனி - பூ
தரவு : காய் காய்
புதிர்-5.
இவர்:: கனி
அத்தை:: கனி பூ


எச்சம் விகுதி இல்லாத வார்த்தைகள், அதாவது மேகம் என்று தான் இருக்கும், மேக, மேகமே என்றெல்லாம் இருக்காது.

இங்கு இருக்கும் சில சொல்லாங்குழி புதிர்கள் சோதனை முயற்சி, இதில் ஏதேனும் தவறிருந்தால் சொல்லவும். கேள்வி/கணை சொற்கள் முடிந்தவரை குறைவாக தயாரித்துள்ளேன், (வழக்கம் போல கணிணி உதவியுடன்) .